Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım kuşağı nedir?  teknoloji tasarım yapım kuşağı nedir?

Öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.
 


6. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

NASIL ÜRETELİM:Öğrenciler gruplara ayrılır ve tasarımlar içerik,estetik,görsel,kullanışlılık,boyut,malzeme,özellikler açılarından değerlendirilir ve tartışılır,öncelik sırasına konur,yapım aşaması ve zamanlaması yapılır,bu gelişmeler formlara kaydedilir,isteyenlere 3 boyutlu çizim veya renklendirme, ölçülendirme yaptırılır.Öğretmen bu bölümde tasarım için kullanacağı araç ve gereçleri sınıfa getirerek bilgi verir.Karşılaştıkları sorunlarda öğretmenden yardım alır.

TASARIMIMI ÜRETİYORUM: Öğrenci tasarımını ortam,araç gereç,mali,fiziki,açılardan yapabilecek durumdaysa yapması için teşvik edilir.Bu süreçte bile öğrenci sürekli tasarımını geliştirmesi ve değiştirmesi için teşvik edilir. İş güvenliği koşulları bilgisi verilir.Öğretmen rehberdir, araç,gereç bulmada ve araç kullanılmasının öğretilmesinde yol gösterir . tasarımı erken biten yada yapmayan öğrenciler ne yapacak sorusuna cevap olarak o öğrenciler yeni bir tasarıma başlayacak. Yine aynı yöntem izlenecek yani tasarım bireysel ve grup olarak değerlendirildikten sonra isterse yapabilecek. Tabii öğrencileri sıkı takip etmek gerek tasarımı hafife alıp kaynatmak isteyenler belirlenip uyarılıp teşvik edilmeli.

7. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETİYORUM : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur.Gelecek yıl gerekli olacaktır. Görüldüğü gibi geçen yıldan daha gelişmiş bir tasarım yapması amaçlanır.

8. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETELİM TANITALIM :Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir,geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut,renk,fonksiyon vb. bunları listeler.Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler.Geliştirmek için çalışmalar yapar.ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir.İşlem basamaklarını,araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler.Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar.Yaptığını test eder ,değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Görüldüğü gibi öğrenciden düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.

        Yapım Kuşağında Neler Yapılır...
        *Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre sıralanarak  yapılır.
        *Düşünce öğrenciye özgün olmalı..
        *Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
        *Hayal, düşünce ve tasarım yapmak istediği konu günümüz şartlarında çalışabilmeli.
        *Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımalıdır
        *Etkinlik sürecinde yapilan tüm çalismalar kayit altina alinir. Yani tasarım günlüğü yazılır..
        *Bireysel çalismalarda yazilanlar ürün dosyasina konur.
        *Grup çalismalari sergi kurallarına uygun düzenlenir. Ürünü kendisi yada maketi yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup  üyeleri, düşünülen    çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır.
        *Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
        *Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
        *Öz değerlendirme formu doldurulur.
        *En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.

Yapım Kuşağında Neler Yapılmaz...         
*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.        
*Düşünce ürünü günümüz şartlarında çalışması gerekir..        
*Başkasından kopya edilemez.        
*Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı        
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.        
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.       

 

Tasarım Süreci

 

 

 

YAPIM KUŞAĞI
Yapım kuşağı etkinliklerine yönelik kılavuz kitapta yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki
açıklamalar verilmiştir:
1. Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini “pazarlanabilir hâle getirme” aşamasından başlatabilir. Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir  hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek  bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik  yapılmalıdır.
2. Yapım kuşağı etkinliğinin özünün; bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulmak olduğu  unutulmamalıdır. Öğrenci gözlemlerine dayalı olarak tespit ettiği bir sorun veya ihtiyaca  çözüm bulma kaygısı taşımalıdır. Çalışmada ortaya ürünün kendisi, maketi veya modeli  çıkabilir.

3. Yapma aşamasında dışarıdaki imkânlardan yararlanılabilir. Yapım işleminde öğrencinin yaptığı planlamalara sadık kalınmalı, tasarımı gerçekleştiren kişi verilen kararlara  müdahale etmemelidir. Tasarımdaki eksiklikler değerlendirme basamağında öğrenci  tarafından tespit edilmeli ve çözüm önerileri getirilmelidir.
4. Okulda işlik imkânları ile ortaya çıkan çalışma ile dışarıda yaptırılan çalışma   kıyaslanmaz. Üründe sergilenen işçiliğin niteliği değerlendirmeye etki etmemelidir.  Öğrencilerin tasarımın sürecindeki kişisel kararları, planlamaları, projelendirmeleri vb. işlemler dikkate alınmalıdır.
5. Yapım kuşağında ortaya herhangi bir üründe çıkmayabilir. Bu durumda öğrenci dereceli  puanlama anahtarında yer verilen, tasarım sürecinin diğer aşamalarındaki çalışmalarına ayrılan puanlara göre değerlendirilir. Bir başka ifade ile çalışmanın  tamamlanan boyutuyla öğrenci değerlendirilir.

6. Yapım kuşağı kazanımlarında geçen “araştırma” ifadesinden öğrencilerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve gözlemlerine dayalı bir süreç anlaşılmalıdır. Farklı kaynaklardan  elde edilen bilgiler analiz ve sentez edilmelidir.
7. Öğrencilere inovasyon konusunda bilgi vermek amacıyla kılavuz ekinde verilen bilgilerden yararlanılır. Ayrıca konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan bilgi toplanabilir. Konu uzmanları okula davet edilerek öğrencilerin inovasyon konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları eşyalara yönelik basit inovasyon etkinlikleri yaptırılabilir. Bu amaçla zümre olarak kısa inovasyon etkinlikleri planlanabilir.  Öğrenciler var olan ürünlere yeni fonksiyonel özellikler katma konusunda
cesaretlendirilir.
8. “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine zümre öğretmenlerince farklı  bir sorunun çözümüne yönelik etkinlik planlanabilir. Ayrıca programda önerilen tasarım  sürecinin yaşatıldığı aşamalardaki istenilen sorgulamaların genel ifadelerle açıklandığı, etkinliğin sınıf içi akışında çevrenin ve sınıfın beklentileri doğrultusunda şekillenecek  farklı sorun ve ihtiyaçların çözümlenmesine fırsat verecek etkinlikler de planlanabilir.
Ancak bu etkinlikler Yapım kuşağında verilen ve öğrencilerin bireysel etkinliklerinde  kullanacakları tasarım sürecinin kavratılması amacıyla grup olarak gerçekleştirilmelidir.
9. Grup çalışması olarak verilen, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılabilmesi için yapılacak çalışmada çözümün yalnızca kayıp eşya dolabı yapmak olmadığı, bir sorunun birden çok çözümü olabileceği unutulmamalıdır. Aynı sonuna her grup farklı çözümler bulup üzerinde çalışabilir. Ayrıca grup etkinliği için her gruba farklı sorunlar da verilebilir.
10. İsteyen öğrenciler Kurgu kuşağı etkinliğindeki çözüm önerisini Yapım kuşağında  gerçekleştirebilirler. Ancak çalışmasını Yapım kuşağına özgü yeniden planlanması gerekmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !